Počítačová akademie STEP! Učíme od roku 1999. Vysoce kvalitní IT vzdělávání pro dospělé a děti. Připravujeme programátory, konstruktéry a systémové inženýry, kteří nemohou být nahrazeni umělou inteligencí. Kromě toho se navíc k hlubokým základním znalostem učíme chápat úkolům, uvažovat s připravenými projekty a pracovat v týmu.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Souhlas GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

itStep Brno s.r.o., Sídlo: Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, 

Telefon: (+420607007977)

ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a článku 9 odst. 2 písm. a / a navazujících ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES, dále jen „Nařízen“.
Souhlas
a. Svým podpisem nebo prohlášením nebo jednoznačným aktivním potvrzujícím úkonem (svobodně daným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem vůle), dále jen "Podpis", na tomto Souhlasu se zpracováním osobních údajů, dále jen "Souhlas"; čestně prohlašuji, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a / a článku 9 odst. 2 písm. a / Nařízení dobrovolně a svobodně dávám, jako dotyčná osoba obchodní společnosti itStep Brno, s.r.o., Sídlo: Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 06387764, dále Step jako provozovateli informačního systému, ve kterém jsou s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostředků zpracování zpracovávané údaje fyzických osob souhlas se zpracováním, nakládáním, udržováním a využíváním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, titul, adresa (Ulice a číslo, PSČ, Město), telefonní číslo, emailový kontakt, fotografii, a to na dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu.

b. Podpisem tohoto souhlasu zároveň prohlašuji, že beru na vědomí a souhlasím, že itStep Brno s.r.o. je ve smyslu ustanovení článku 45 Nařízení a navazujících oprávněn provádět přenos mých osobních údajů v rozsahu výše uvedeném do zemí, které podle rozhodnutí Evropské komise zaručují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, a to v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení účelu zpracování osobních údajů.

c. V případě jiného přenosu než je uveden pod písm. b / musí itStep Brno s.r.o. předem tj. před samotným přenosem osobních údajů informovat dotyčnou osobu o identifikaci třetí země a o existenci nebo neexistenci rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti nebo poskytnout odkaz na přiměřené záruky nebo vhodné záruky a prostředky.

d. Účelem zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je zajištění řádného plnění vyplývajícího z uzavřené Smlouvy o zabezpečení studia.

e. Účelem zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je výkon marketingu, reklamních a propagačních činností provozovatele.

f. Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas s jejich zpracováním ve smyslu
ustanovení čl. 6 ods. 1 písm. a/ Nařízení.

g. Zároveň prohlašuji, že veškeré osobní údaje, které jsem uvedl / uvedla v tomto Souhlasu jsou pravdivé a byly poskytnuty dobrovolně a svobodně.

2. Dotyčná osoba (tj. osoba, která udělila tento souhlas) ve smyslu Nařízení je informovaná, že

a) má právo a nikoli povinnost poskytovat své osobní údaje itStep Brno s.r.o. jak provozovateli její osobních údajů,

b) že poskytnutí osobních údajů není podmínkou na uzavření Smlouvy o zabezpečení studia.

c) že identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele jsou itStep Brno s.r.o., Sídlo: Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, mailový kontakt: brno@itstep.org, Telefon: +420607007977

d) doba uchovávání osobních údajů je ohraničena uplynutím 5 let od udělení posledního souhlasu,

e) dotyčná osoba má právo požadovat od itStep Brno s.r.o. jako provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby a informaci to o tom, zda itStep Brno s.r.o. zpracovává osobní údaje, které se jí týkají, o účelu, kategorii a době zpracování osobních údajů a další.

f) že má právo kdykoliv tento souhlas odvolat

g) že má právo na to, aby itStep Brno s.r.o. bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů,

Step IT Academy
h) že má právo, aby itStep Brno s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají, a to v případě zejména, avšak ne výlučně, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány, nebo pokud odvolá tento souhlas,

i) že má právo na to, aby itStep Brno s.r.o. omezil zpracování osobních údajů, a to v případě zejména, avšak ne výlučně, pokud by dotyčná osoba zpochybnila správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího itStep Brno s.r.o. ověřit správnost osobních údajů, že má právo, aby ho itStep Brno s.r.o. informovala o opravě osobních údajů, vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí,

j) že má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytl itStep Brno s.r.o. ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné,

k) že má právo namítat zpracovávání svých osobních údajů i itStep Brno s.r.o. a to z důvodu nedostatku oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů, nebo neexistenci právního nároku. 

l) že osobní údaje zpracovávané na základě tohoto souhlasu podléhají i automatizovanému zpracování,

m) že má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují, v takovém případě je nutné toto rozhodnutí přezkoumat člověkem

n) že má právo podat návrh na zahájení řízení, aby národní autorita v oblasti ochrany osobních údajů mohla zjistit, zda došlo k porušení práv fyzických osob při zpracovávání jejich osobních údajů nebo došlo k porušení nařízení nebo národní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů. Vzor návrhu může být zveřejněn na stránce Národní autority v oblasti ochrany osobních údajů,

o) že pokud nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce,

p) že pokud dotyčná osoba nežije, její práva, která měla podle zákona o ochraně osobních údajů, může uplatnit blízká osoba,

q) že itStep Brno s.r.o. si nesmí souhlas dotčené osoby vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti, kterou mu stanoví zákon.

r) pro všechny žádosti dotyčné osoby platí, že pokud byly podány v elektronické podobě, itStep Brno s.r.o. poskytne informace v elektronické podobě, pokud dotyčná osoba nepožádala o poskytnutí informace jiným způsobem. V případě jiné podoby žádosti dotčené osoby je podoba odpovědi itStep Brno s.r.o. na jeho rozhodnutí, avšak vždy tak, aby byla odpověď doručena

s) pro všechny žádosti dotyčné osoby platí, že tyto se vybavují bezplatně, pokud zde není uvedeno jinak. Pokud je žádost dotyčné osoby zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená zejména pro její opakující se povahu, itStep Brno s.r.o. - může požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, nebo odmítnout jednat na základě žádosti,

3. Dotyčná osoba (tj. osoba, která udělila tento souhlas) má na základě písemné žádosti právo od itStep Brno s.r.o. vyžadovat:

a) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu: identifikační údaje zprostředkovatele; poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny; formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny; okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny; třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů.

b) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal její osobní údaje pro zpracování.

Tato stránka používá soubory cookie

Zásady ochrany osobních údajů