Počítačová akademie STEP! Učíme od roku 1999. Vysoce kvalitní IT vzdělávání pro dospělé a děti. Připravujeme programátory, konstruktéry a systémové inženýry, kteří nemohou být nahrazeni umělou inteligencí. Kromě toho se navíc k hlubokým základním znalostem učíme chápat úkolům, uvažovat s připravenými projekty a pracovat v týmu.

Your browser is out of date!

You are using an outdated browser Internet Explorer. This version of the browser does not support many modern technologies, that's why many pages of the website are not displayed correctly, and may not work some of functions . We recommend viewing the website using the latest versions of the browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky” upravují práva a povinnosti, které vznikají fyzickým osobám (dále jen „Objednatel“), které se přihlásily v souladu s těmito podmínkami ke studiu (dále jen „studium“) pořádanému společností Step IT Academy, IČO: 06387764, se sídlem Jana Babáka 11, 639 00 Brno-Královo Pole, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101458, (dále jen „Poskytovatel“) na webových stránkách www.brno.itstep.org (dále jen „webové stránky“).
1.2 Poskytovatel před uzavřením smlouvy sděluje, že;

 • Poskytovatelem je společnost Step IT Academy, IČO: 06387764, se sídlem Jana Babáka 11, 639 00 Brno-Královo Pole, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101458, kontaktní email: brno@itstep.org, kontaktní telefon: +420 607 007 977;

 • Objednatelem je
  a) osoba shodná s osobou studenta
  b) Právnická osoba nebo fyzická osoba - zákonný zástupce Studenta, který obdržel souhlas druhého rodiče, resp. zákonného zástupce za předpokladu, že takový je.

  Objednatel zajišťuje úhradu školného.
   

 • Studentem je každá osoba, která se v souladu s těmito podmínkami přihlásila ke studiu poskytovaném Step IT Academy Brno prostřednictvím webových stránek;

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Objednatele, Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky), náklady spojené s úhradou závazků dle smlouvy (např. bankovní poplatky, poštovní poplatky) nese každá ze smluvních stran sama.

  1.3 Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o poskytnutí studia uzavírané mezi Poskytovatelem a Objednatelem prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele. Webové rozhraní (dále jen “webové rozhraní”) je prodávajícím provozováno na webové stránce umístěné na internetové adrese www.brno.itstep.org (dále jen „webová stránka“).
  1.4 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  1.5 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě o poskytování studia. Odchylná ujednání ve Smlouvě o poskytnutí studia mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  1.6 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí studia. Smlouva o poskytnutí studia a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva o poskytnutí studia je uzavírána českém jazyce.
  1.7 Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  2.1 Veškerá prezentace služeb (dále jen kurz) umístěná ve webovém rozhraní Step IT Academy Brno je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto kurzu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2.2 Webové rozhraní obsahuje informace o kurzech, a to včetně uvedení cen jednotlivých kurzů. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny kurzů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu o poskytnutí studia za individuálně sjednaných podmínek.
  2.3. Pro objednání kurzu vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  2.3.1 objednávaném kurzu. Objednávaný kurz „objedná“ přes formulář webového rozhraní,
  2.3.2 způsobu úhrady kupní ceny kurzu, údaje o způsobu uplatnění objednávaného kurzu (dále společně jen jako „objednávka“).
  2.4 Před zasláním objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Objednatel prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Poskytovatel po obdržení objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Objednatele“).
  2.5 Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství kurzů, výše kupní ceny) požádat Objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  2.7 objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí studia. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytnutí studia (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  3.1 Poskytovatel se zavazuje:
  3.1.1 poskytnout studentovi studium ve zvoleném studijním programu ve stanoveném místě a rozsahu;
  3.1.2 včas seznámit objednatele/studenta se všemi informacemi 3.1.3 důležitými pro studium ve vybraném studijním programu;
  3.1.4 zajistit materiálně technické vybavení pro realizaci vzdělávacích aktivit;
  3.1.5 poskytnout studentovi všechny potřebné studijní materiály určené pro studium ve zvoleném studijním programu;
  3.1.6 umožnit studentovi přístup do prostor, ve kterých probíhá výuka.
  3.2 Poskytovatel má právo na včasnou úhradu všech poplatků, které souvisí s plněním smlouvy o poskytnutí studia.
  3.3 Objednatel je povinen
  3.3.1 uhradit řádně a včas všechny platby související se studiem ve vybraném studijním programu.
  3.4 Student je povinen
  3.4.1 dodržovat podmínky Smlouvy o poskytnutí studia, jakož i jiných závazných aktů, které nejsou v rozporu s touto smlouvou, a které nepřesahují rozsah povinností uložených smlouvou o poskytnutí studia, které vydá Poskytovatel (například studijní řád), jakož i pokynů všech osob, určených Poskytovatelem;
  3.4.2 seznámit se se všemi vnitřními předpisy Poskytovatele a řídit se jejich aktuálním zněním;
  3.4.3 neposkytovat třetím stranám metodické materiály, vydané studentovi pro samostatnou práci ani ho nepoužívat pro komerční účely;
  3.4.4 ochraňovat majetek a jiná zařízení Poskytovatele;
  3.4.5 kompenzovat jím způsobené škody Poskytovateli v důsledku porušení Smlouvy v plné výši.
  3.5 Student má právo
  3.5.1 účastnit se vzdělávacích aktivit, pokud jsou splněny podmínky této smlouvy, jakož i využívat prostory Poskytovatele a učební pomůcky během provádění vzdělávací aktivity.

  4. CENA KURZU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  4.1 Cenu kurzu dle smlouvy o poskytnutí studia může Objednatel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  - bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. 280937446/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);- prostřednictvím  bezhotovostně platební kartou VISA nebo MasterCard na https://brno.itstep.org/;- bezhotovostně prostřednictvím služby ePlatba poskytovanou společností GoPay, s.r.o na https://brno.itstep.org/.
  Po odeslání objednávky má Objednatel možnost uhradit cenu objednávky - prostřednictvím služby ePlatba, která kupujícího přesměruje na internetové bankovnictvní jeho banky. Objednatel (plátce) prostřednictvím internetového bankovnictví odešle Platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GoPay, s.r.o; 
  4.2 Poskytovatel nepožaduje od objednatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu kurzu předem.
  4.3 V případě bezhotovostní platby je objednatel povinnen uhrazovat cenu kurzu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit cenu kurzu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
  4.4 Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé ceny kurzu ještě před dodáním kurzu nebo nastoupením na kurz objednatelem. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  4.5 Smluvní pokuta za zpoždění platby je 0,5% z opožděné částky za každý den zpoždění připsání splátky od data splatnosti podle splátkového kalendáře.
  4.6 Případné slevy z ceny kurzu poskytnuté poskytovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.
  4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytnutí studia objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel kupujícímu po uhrazení ceny kurzu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  4.8 Platby uskutečněné ePlatbou jsou prováděny na účet zpracovatele plateb společnosti GoPay, s.r.o.

  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  5.1 Dle § 1834 občanského zákoníku odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a být zasláno na adresu Jana Babáka 11, 639 00 Brno-Královo Pole nebo emailovou adresu benova_m@itstep.org
  5.2 Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytnutí studia a to kdykoliv, přičemž výpověď je v tomto případě účinná k prvnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla písemně doručena Poskytovateli. Objednatel nemá nárok na vrácení plateb souvisejících se studiem, které byly uhrazeny do okamžiku odstoupení od smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
  5.3 Nárok na úhradu škody vzniklé na kurzu je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Objednatele na vrácení ceny kurzu.
  5.4 V případech, kdy má Objednatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o poskytnutí studia odstoupit, je Poskytovatel také oprávněn kdykoliv od Smlouvy o poskytnutí studia odstoupit, a to až do doby převzetí kurzu (nastoupení na kurz) Studentem. V takovém případě vrátí poskytovatel objednateli sjednanou cenu kurzu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Objednatelem.
  5.5 Poskytovatel je v konkrétních případech oprávněn vypovědět Smlouvu pokud tomu brání technické či jiné podmínky, které Poskytovatel nenavodí a jejichž plnění je od Poskytovatele spravedlivé požadovat. Objednatel má v tomto případě nárok na vyplacení poměrné části nečerpaných služeb. Tento bod o náhradách se přiměřeně použije i na případy, při kterých platnost smlouvy končí z důvodu smrti Studenta.
  5.6 Odstoupení od smlouvy je Poskytovatel povinen písemně oznámit Objednateli; účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení, případně dnem odmítnutí převzetí oznámení, nebo nepodařilo-li se oznámení doručit z jiného důvodu než odmítnutím jeho převzetí, uplynutím desátého kalendářního dne ode dne odeslání oznámení doporučeným dopisem.
  5.7 Je-li společně s kurzem poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytnutí studia objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.


  6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  6.1 Poskytovatel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  6.2  Případné spory mezi Poskytovatelem a Objednatelem lze řešit mimosoudní cestou. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Objednatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Student podat návrh na mimosoudní řešení příslušnému subjektu, kterým Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  6.3 Poskytovatel je oprávněn k prodeji kurzů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  6.4 Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  7.2 Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a doklad o dosaženém vzdělání (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  7.3 Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytnutí studia a pro účely vedení uživatelského účtu. Nenapíše-li Objednatel elektronickou poštou na benova_m@itstep.org zprávu o nezasílání obchodních sdělení, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli prostřednictvím e-mailových zpráv. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy o poskytnutí studia. Kontaktní údaje, které Objednatel uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou Zpracovatelů plateb.
  7.4 Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
  7.5 Zpracováním osobních údajů Objednatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto Zpracovatele. 
  7.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7.7 Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  7.8 V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  7.9 Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  8. DORUČOVÁNÍ
  8.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

  9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  9.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  9.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  9.3 Smlouva o poskytnutí studia smlouva obchodních podmínek je archivována prodávajícím a není přístupná.
  9.4 Tyto podmínky včetně jejich součástí jsou nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování služeb, přičemž jsou k dispozici v sídle Poskytovatele nebo elektronicky na webových stránkách.
  9.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Jana Babáka 11, 639 00 Brno-Královo Pole, adresa elektronické pošty: brno@itstep.org, telefon: +420 607 007 977.

  V Brně dne 28. 2. 2022

 

 

Tato stránka používá soubory cookie

Zásady ochrany osobních údajů